Dodržujeme profesní standardy

Řídíme se nejvyššími profesními standardy, na jejichž základě poskytujeme služby klientům.

Spolupráce s klienty

Dodržování pravidel a postupů v oblasti přijetí klienta a zakázky a pokračování ve stávajících vztazích jsou důležitou součástí řízení rizik.

Každý rok opětovně posuzujeme, zda ve spolupráci s klientem pokračovat. V rámci tohoto procesu rovněž zvažujeme, jestli je třeba pro následující zakázku, kterou pro daného klienta provedeme, zavést dodatečné postupy řízení rizik a kvality (může se jednat o přiřazení dodatečných odborných pracovníků k zakázce, např. posuzovatele řízení kvality zakázky, nebo zapojení dalších specialistů).

Pomáháme našim klientům získávat novinky a setkáváme se s nimi například na konferencích, školeních a seminářích, které pro ně organizujeme. Připravujeme také srovnávací studie trhu, analýzy nebo průzkumy.

Zásady práce na zakázkách

Naše týmy se skládají ze specialistů s relevantní odborností a potřebnou zkušeností. Aktivně řídíme všechny procesy v průběhu zakázky a pečlivě monitorujeme dohodnuté milníky, upozorňujeme na ně a držíme se stanoveného harmonogramu. Pracujeme efektivně a využíváme maximum našich znalostí tak, aby naše vzájemná spolupráce s klienty byla co nejpřínosnější.

Nedílnou součástí našich procesů je dodržování nezávislosti. V rámci řízení nezávislosti používáme celosvětovou aplikaci KPMG, která zaznamenává a sleduje investice společností KPMG včetně osobních investic partnerů a manažerů.

Dále pro řízení nezávislosti a konfliktů zájmu používáme globální elektronický systém, který umožňuje prověřit a schválit obchodní vztahy KPMG a klientů v rámci sítě našich kanceláří po celém světě. Pomáhá tak zajistit, aby každý zakázkový tým v rámci členských společností KPMG poskytoval pouze služby, které nejsou ve střetu s principy nezávislosti a nestrannosti.

Členské společnosti KPMG mají striktní vnitřní směrnice pro zachování důvěrnosti informací souvisejících s klienty, a proto jsou všechny informace získané během zakázek považovány za důvěrné. Všichni zaměstnanci KPMG, včetně pracovníků administrativních, podpůrných a technických oddělení, jsou zavázáni dodržovat mlčenlivost.

Principy a nástroje řízení kvality a rizik

Zavedli jsme komplexní systém řízení kvality a rizik, který plně zohledňuje požadavky Mezinárodního standardu pro řízení kvality (ISQC 1), etických kodexů pro auditory a účetní znalce, daňové poradce a advokáty a rovněž i pravidla vyžadovaná zahraničními regulátory.

Obecně systém řízení kvality stojí na následujících pilířích:

  Vedení nese odpovědnost za řízení kvality a rizik a celkovou firemní kulturu.

  Používáme celosvětový elektronický systém ověřování nezávislosti a potenciálního konfliktu zájmů, který slouží ke sledování služeb poskytovaných nejen konkrétní společnosti, ale i jejím spřízněným subjektům.

  Dopady spolupráce na dobré jméno naší společnosti vyhodnocujeme pro každého klienta a jednotlivou zakázku.

  Uplatňujeme jasná pravidla a robustní metodologie, dodržujeme vysoké standardy kvality a odbornosti.

  Zaměstnanci se každoročně účastní řady odborných školení. Pravidelně navštěvují školení zaměřená na soulad s legislativou a etické jednání. Každoročně stvrzují svou nezávislost vůči auditním klientům. Každá z funkcí je vybavena širokou metodickou základnou a nástroji, jež odpovídají regulatorním požadavkům a reflektují nejnovější trendy v daném oboru.

  Investujeme do rozvoje našich zaměstnanců.

  Naším hlavním aktivem jsou zaměstnanci. Abychom mohli poskytovat kvalitní služby a přidanou hodnotu, které od nás naši klienti očekávají, podporujeme motivující a inspirativní pracovní prostředí a firemní kulturu. Dodržování našich hodnot zaměstnanci je předpokladem pro rozvoj dobrého jména naší společnosti. Klíčový je nábor vhodných kandidátů a jejich profesní rozvoj.

 • Disponujeme procesy efektivního řízení zakázek.
 • Každá zakázka je řízena přesně v souladu s jasnými pravidly a nastavenými procesy.
 • Včasné zapojení manažerů a partnerů do procesu zakázky je samozřejmostí.
 • Snažíme se neustále zlepšovat.

Co se týče zavedeného standardu kvality, každoročně procházejí vybrané zakázky kontrolou v rámci sítě KPMG, kterou provádějí pracovníci z jiných členských kanceláří. Stejně tak je každý rok interním testováním ověřován soulad s veškerými vnitřními pravidly společnosti.

Všichni zaměstnanci i jakákoliv třetí strana mohou využít etickou linku KPMG Hotline ke sdělení problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Pro úspěšné a udržitelné podnikání je klíčová firemní kultura a její hodnoty, které jsou shrnuty v etickém kodexu.

Chceme se podílet na kultivaci podnikatelského prostředí, a proto se účastníme projektů, jež by tomu měly napomoci.

Více o transparentnosti za rok 2019 se můžete dočíst ve Zprávě o transparentnosti Zprávě o transparentnosti.

Inspirujeme k odpovědnému podnikání

Odpovědné podnikání je přínosem nejen pro komunitu, ale i pro odpovědné firmy samotné. Snažíme se myšlenku společenské odpovědnosti a udržitelnosti sdílet i s dalšími subjekty na trhu. Zapojujeme se do expertních organizací a pracovních skupin.

Byznys pro společnost

Řízení znalostí

Jsme znalostní organizace a chceme se rozvíjet a učit rychleji než ostatní. Systematicky pracujeme na rozvíjení a sdílení našich znalostí, abychom klientům mohli poskytovat ty nejlepší služby. Zavedli jsme principy řízení znalostí a odpovídající IT systémy. Neustále budujeme kulturu sdílení a učíme se navzájem. Chceme, aby každý zaměstnanec našel potřebné know-how ve správný čas a uměl ho použít ve správné souvislosti.

Principy Knowledge Managementu v KPMG

 • Sdílej svoje znalosti.
 • Vždy si uvědom, co můžeš sdílet a co ne.
 • Znalosti, které sdílíš, udržuj aktuální a relevantní.
 • Usnadni ostatním, aby tě našli a spolu s tebou znalosti, které nelze zdokumentovat. Aktualizuj informace o sobě na firemních profilech.
 • Nezadržuj znalosti v uzavřených komunitách nebo systémech.
 • Používej ke sdílení jednotné systémy a aplikace.

Oblasti Knowledge Managementu v KPMG

 • Obsah

  • Vytváříme a zpřístupňujeme zdroje interního know-how (metodiky, postupy, vzory), pořizujeme externí informace (např. data o společnostech, majetkové provázanosti firem, průmyslové analýzy, novinové zprávy).
 • Spolupráce

  • Propojujeme naše zaměstnance mezi sebou, urychlujeme sdílení informací vhodnou kombinací osobních setkání a komunikačních technologií.
 • Technologie

  • Využíváme IT nástroje na sdílení znalostí napříč KPMG a zároveň hledáme další možnosti efektivního sdílení tam, kde centrální nástroje nestačí.
 • Kultura sdílení

  • Máme zavedenou organizační strukturu a přidělené role a odpovědnosti, které podporují sdílení znalostí.
  • Chceme, aby se kolegové cítili komfortně, když se potřebují poradit nebo zeptat na to, co sami nevědí. Učíme zaměstnance, že když se podělí o své znalosti, nic tím neztratí, ale naopak všichni získají a celá firma se posune rychleji dopředu.
  • Podporujeme kolegy, aby se od sebe učili navzájem. V KPMG funguje řada formálních i neformálních komunit odborníků, které sdílejí znalosti nejen v elektronických úložištích, ale hlavně v rámci interních školení a workshopů.

Nástroje Knowledge Managementu

Portál KPMG

Firemní intranet je centrálním místem všech informací, které zaměstnanec potřebuje pro svoji práci. Obsahuje interní know-how, metodiky, postupy, firemní politiky, a vzorová stanoviska. Slouží jako rozcestník do pracovních a administrativních aplikací.

Více informací v dnešní době neznamená lepší přehled. Upřednostňujeme kvalitu před množstvím. Chceme, aby naše znalosti byly aktuální a abychom nezahlcovali zaměstnance množstvím nerelevantních dat, v nichž by se ztráceli. Zatímco v roce 2018 jsme se zaměřovali na modernizaci intranetu, jednotný design a zjednodušený vzhled stránek, rok 2019 byl ve znamení nastavení pravidel pro aktuálnost obsahu. Důraz jsme kladli také na schopnost uživatelů najít relevantní obsah.

KPMG Teams

V roce 2019 jsme zahájili pilotní provoz KPMG Teams. Jedná se o cloudovou aplikaci pro spolupráci, která je součástí sady Office 365 a funguje jako „hub pro týmovou práci“, což znamená, že v jedné aplikaci lze udělat co nejvíce práce. Týmy poskytují svým členům místo pro sdílení informací, spolupráci na obsahu a vzájemnou komunikaci různými způsoby. Jako cloudový nástroj umožňují koncovým uživatelům přístup k obsahu, kdekoli a kdykoli potřebují, v kanceláři, vzdáleně nebo přes mobilní zařízení.