Vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců mají v KPMG v České republice vysokou prioritu. Globální koncept KPMG Business School zahrnuje vzdělávací schéma, jež plně odpovídá nárokům KPMG a potřebám našich klientů a zároveň zajišťuje vysokou úroveň kvality nabízených kurzů.

Podle interních pravidel KPMG v České republice mají všichni odborní pracovníci absolvovat minimálně dvacet hodin průběžné profesní výuky ročně a během tří let má čas strávený vzděláváním dosáhnout nejméně 120 hodin.

Struktura vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých profesních odděleních je popsána v tréninkových mapách. Tréninkové mapy obsahují nabídku technických školení a certifikačních programů, které jsou k jednotlivým pozicím přiřazovány ve dvou kategoriích: jako povinné a doporučené na základě schválení zodpovědného manažera daného oddělení.

Kromě technických školení mají všichni zaměstnanci k dispozici nabídku školení Development Academy. Jsou to převážně workshopy měkkých dovedností, kdy KPMG nabízí minimálně 24 různých témat v několika termínech v průběhu celého roku.

43 Průměrný počet hodin za rok strávený
na školeních u profesních oddělení je 43.

Začátek kariéry

Svou kariéru noví zaměstnanci, čerství absolventi převážně z auditního a daňového oddělení, začínají nástupem na pětitýdenní úvodní školení.

Školení se zaměřuje především na odborná témata z oblasti auditu a daní, která budou účastníci potřebovat ke své budoucí práci asistenta auditora či asistenta daňového poradce.

Jeden týden tráví účastníci kurzu mimo pražskou kancelář. Tato část školení je pojata jako vzdělávací i teambuildingová. Noví zaměstnanci tak mají možnost poznat své kolegy ještě předtím, než spolu budou pracovat.

Prohlubování profesní kvalifikace

Na úvodní školení v dalších letech navazuje strukturovaná nabídka lokálních, regionálních i mezinárodních KPMG kurzů a možnost účasti na specializovaných externích školeních.

KPMG v České republice podporuje certifikace od následujících klíčových organizací: ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Komora auditorů České republiky pro kolegy z oddělení Auditu, Komora daňových poradců pro kolegy z oddělení Daňového poradenství a Institut certifikovaných účetních pro účetní profesionály.

Kolegové z poradenských oddělení studují například certifikační programy mezinárodní profesní asociace ISACA či PRINCE2, zaměřené na projektový management.

Profesní a manažerský růst

Všichni zaměstnanci si mohou v široké nabídce tzv. Development Academy vybrat půldenní i vícedenní kurzy se špičkovými externími lektory. Kurzy se zaměřují na rozvoj oblasti měkkých dovedností.

Klíčovým aspektem rozvojových programů je důraz na možnost rozvíjet doporučené kompetence svou aktivní účastí na zajímavých a náročných projektech s možností okamžité a pravidelné zpětné vazby ze strany zkušenějších kolegů.

Vedle kurzů zaměřených na rozvoj manažerských a obchodních dovedností nabízíme našim zaměstnancům účast na lekcích anglického či německého jazyka v rámci Language Academy v pravidelných skupinových i individuálních a intenzivních letních kurzech.

Znalost MS Office si mohou kolegové vylepšit na interních kurzech Excelu, Wordu a PowerPointu, které jsou součástí nabídky IT Academy.

Diverzita. Rovné a flexibilní pracovní podmínky

  Na pozicích partnerů bylo zastoupeno 19% žen a 81% mužů.

 • V řídícím orgánu společnosti – Řídícím výboru (Management Committee) – byl poměr žen a mužů 17 % k 83 %.
 • Mezi partnery byli 4 pracovníci ze zahraničí.
 • Celkově podíl žen tvořil 61 % a mužů 39 %.

Celkový počet zaměstnanců podle oddělení FY19
Celkový počet zaměstnanců podle oddělení FY19
Oddělení Ženy Muži Celkem
Audit 197 165 362
Daňové poradenství (Tax) 170 57 227
Legal 19 16 35
Management Consulting 54 84 138
Risk Consulting 64 56 120
Deals 18 24
Vedení účetnictví a mzdové agendy (AS&P) 79 84
Central Services (neklientská oddělení) 108 42 150
Celkem 697 443 1 140
Celkový počet zaměstnanců podle pozice FY19
Celkový počet zaměstnanců podle pozice FY19
Pozice Ženy Muži Celkem
Partner 21 26
Director 20 23
Senior Manager 18 38 56
Manager 34 48 82
Specialist, Supervisor 360 173 533
Assistant 277 143 420
Celkem 697 443 1 140
Celkový počet zaměstnanců podle regionů FY19
Oddělení Praha Brno České Budějovice Ostrava Celkem
Ž M Ž M Ž M Ž M
Audit 122 119 46 37 28 362
Daňové poradenství (Tax) 142 45 22 11 227
Legal 19 16 35
Management Consulting 52 82 138
Risk Consulting 64 56 120
Deals 18 24
Vedení účetnictví a mzdové agendy (AS&P) 46 26 84
Central Services (neklientská oddělení) 107 41 150
Celkem 558 380 77 51 27 2 35 10 1 140

Snažíme se vycházet vstříc potřebám zaměstnanců a umožnit jim sladit práci s osobním životem.

Využíváme pružnou pracovní dobu a možnost práce z domova.

Cílem je, aby zaměstnanci mohli řídit svůj pracovní čas flexibilněji a efektivněji a zároveň zůstala zachována vysoká kvalita služeb pro externí i interní klienty.

Každoročně v době vánočních svátků poskytujeme zaměstnancům tři dny firemního volna navíc k jejich dovolené.

Dlouhodobě usilujeme o to, aby rovnovážné a flexibilní podmínky pocítili i zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené. Se všemi zůstáváme v pravidelném kontaktu. Snažíme se jim vytvářet příznivé prostředí pro návrat zpět do zaměstnání. Tam, kde to typ práce dovoluje, poskytujeme možnost zapojit se do zakázek na zkrácený pracovní úvazek. Daří se nám to i na nejvyšších řídících pozicích.

Celkově u nás podíl částečných úvazků představuje ‬17 %.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Rodičům na manažerských pozicích po dobu mateřské dovolené ponecháváme benefity v podobě firemního automobilu, mobilu či notebooku.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Pravidelně se zapojujeme do globálního průzkumu spokojenosti a názorů zaměstnanců, který nám pomáhá zjistit, jak se lidé ve firmě cítí, jak ji hodnotí a kde vidí prostor ke zlepšení.

 • Komplexní dotazník ve fiskálním roce 2019 vyplnilo 86 % pracovníků.
 • Zaměstnanci vyjádřili oproti předchozímu roku vyšší míru spokojenosti hned v 70 % měřených kategorií.
 • V indexu angažovanosti zaměstnanců jsme dosáhli 78 % (o 2 % více než loni).

Nejlépe hodnocené kategorie:

Vzdělávání (87 %)

Začlenění a rozmanitost na pracovišti / Společenská odpovědnost (82 %)

Spolupráce (80 %)

Největšího zlepšení jsme dosáhli v těchto oblastech:

Lidé, pro které pracuji, mi umožňují, abych vykonával/a pracovní úkoly mimo mou skupinu a podporují mě v tom / Ve svém týmu pravidelně žádám o zpětnou vazbu, abych se mohl/a zlepšovat (+8 % oproti 2018)

Jsem ochoten/ochotna udělat hodně navíc, abych pomohl/a společnosti KPMG uspět (+6 %)

Na základě výsledků průzkumu jsme například zvýšili podporu sportovních aktivit – lekce jógy a pilates jsou nyní v pražské kanceláři zdarma a více podporujeme sport i v regionech, třeba i snížením ceny dětské MultiSport karty nebo navýšením příspěvku na startovné na běžeckých a dalších závodech.

Šance pro absolventy

Každoročně nás se zájmem o práci v některém z našich oddělení kontaktuje více než 2500 kandidátů z řad studentů a absolventů vysokých škol. Příležitost u nás profesně i osobnostně vyrůst získá každý rok přes 200 z nich.

Pracovní příležitosti nabízíme jak studentům, tak absolventům, ať už na zkrácený úvazek formou stáže, nebo na plný úvazek. U kandidátů vítáme nejen ekonomické vzdělání, ale v současné době nabízíme v našich poradenských odděleních široké možnosti uplatnění i pro absolventy IT oborů v mnoha atraktivních oblastech, například Business Intelligence nebo Průmysl 4.0.

Z podstaty charakteru naší práce se u kandidátů zaměřujeme na jejich znalost anglického jazyka, analytické dovednosti, komunikační schopnosti, zájem učit se novým věcem a práci v týmu. Velmi nás také zajímá jejich motivace pro práci v oddělení, které si vybrali.

Všichni juniorní kandidáti na počátku své cesty výběrovým řízením procházejí online výkonnostními testy, jež se zaměřují na práci s texty a grafy, analytické a logické myšlení a ověřují znalost angličtiny. Na tyto testy se mohou připravit prostřednictvím aplikace Test2job, v níž jsou modifikované verze těchto testů dostupné. Během další fáze výběrového procesu je čeká setkání s manažery týmu, ke kterému by se chtěli přidat. Na tomto setkání je často čeká i individuální nebo skupinový úkol, na němž si mohou vyzkoušet činnosti, kterým by se věnovali v KPMG.

Výběrové řízení není pro studenty a absolventy jedinou příležitostí setkat se s kolegy z KPMG. Každý rok pořádáme ve spolupráci s kolegy z jednotlivých oddělení několik workshopů a přednášek, v rámci nichž studentům a absolventům představujeme, čemu se v KPMG věnujeme. Mnoho našich kolegů také přednáší na univerzitách po celé České republice.

I tento rok jsme se účastnili celosvětové soutěže KPMG pro studenty KPMG Innovation & Collaboration Challenge, díky čemuž si čeští studenti opět mohli vyzkoušet pracovat na business case od počátečního nápadu až po návrh realizace. Vítězný tým českého národního kola se vypravil nás reprezentovat na mezinárodní finále do Buenos Aires, kde poměřil své síly s ostatními týmy reprezentujícími pobočky KPMG z různých zemí.

Benefity

Zaměstnancům poskytujeme širokou nabídku výhod v systému takzvané kafeterie volitelných benefitů. Nárok na kafeterii mají všichni zaměstnanci s výjimkou partnerů. Neděláme rozdíly podle typu úvazku. Pracovníkům, kteří využívají kratší pracovní dobu, pouze proporčně krátíme nárok. Nabídka zahrnuje asi 10 tisíc možností, mezi něž patří např. stravenky, vzdělávací kurzy, množství aktivit z oblasti cestování, kultury, sportu, wellness a zdravotní péče, životní a úrazové pojištění, penzijní připojištění a podobně.

Zaměstnanci dále mohou:

 • využívat výhodný program skupinového životního a úrazového pojištění
 • využívat delší dovolenou
 • čerpat rozpočet, který má každé oddělení přidělený na nejrůznější týmové akce
 • v rámci tzv. programu mobility vyjet na krátkodobé (do 1 roku) nebo dlouhodobé stáže (do 3–5 let)
 • získat plně hrazené členství v odborných organizacích a komorách
 • využívat širokou nabídku vzdělávání a rozvoje – profesní certifikace a programy, studijní volno, jazykové kurzy, školení v oblasti interpersonálních kompetencí nebo školení na technické a počítačové dovednosti
 • využít až 5 dnů dorovnání plné výše mzdy v případě nemoci a řadu zdravotních benefitů v programu Zdravá firma
 • účastnit se různých firemních sportovních a společenských akcí
 • nabídnout si občerstvení v kuchyňkách a zvýhodněné stravování v hotelu Hilton
 • získat zvýhodněné ceny služeb a zboží v některých zařízeních
 • disponovat notebookem a připojením na internet, mobilním telefonem či automobilem a garážovým parkováním

Zaměstnanci se zdravotním postižením či znevýhodněním mohou navíc čerpat benefity na lékařskou péči, lázeňský pobyt či zdravotní pomůcky.

Zdravá firma

Máme za cíl vzbudit u zaměstnanců zájem o své zdraví a vyvolat v nich pocit zodpovědnosti. Nechceme být zaměstnavatelem, kde lidé vydělávají peníze na úkor svého zdraví. Chceme zaměstnancům kompenzovat náročnost práce poskytováním péče. Spolupracujeme s partnery OZP pojišťovna, Santé atd.

Věnujeme se čtyřem oblastem:

 • pracovní prostředí
 • psychosociální podmínky práce
 • zdraví jednotlivce
 • firma součástí širší komunity

Realizované aktivity:

 • kurzy jógy na pracovišti
 • kurzy pilates na pracovišti
 • masáže na pracovišti
 • kurz první pomoci
 • Den zdraví s OZP
 • semináře na různá témata

Expertní dobrovolnictví

V rámci programů Cesta k udržitelnosti a Škola odpovědného podnikání naši zaměstnanci sdílí své znalosti s neziskovými organizacemi a sociálními podniky, ale také s mladými lidmi, které se snažíme přivést na myšlenku odpovědného a udržitelného podnikání. Zapojují se jednak jako školitelé bezplatných kurzů, realizací servisních grantů nebo jako mentoři pro mladé inovátory z iKid.

Naši zaměstnanci si vylepšují znalosti a dovednosti, které potřebují pro svůj další kariérní růst, a nezisková organizace tak získá odbornou pomoc. Program je součástí vzdělávání zaměstnanců v KPMG a je spjat s rozvojem a hodnocením pracovního výkonu. Každý, kdo se zapojí, dostane zpětnou vazbu na proběhlou spolupráci.

Více o expertní pomoci a dobrovolnictví si můžete přečíst v kapitole „Pomáháme tím, co umíme“.

DobroDění

Zaměstnancům nabízíme širokou škálu možností rozvoje i prostřednictvím CSR aktivit. Snažíme se je motivovat k osobní angažovanosti a dobrovolnické činnosti i ve volném čase a zároveň tak přispíváme ke zlepšení pracovního prostředí.

DobroDny

V rámci firemního dobrovolnictví mohou naši zaměstnanci věnovat jeden plně hrazený pracovní den v roce pomoci neziskovkám a komunitě, v níž působíme.

Neziskovky

Pomohli jsme v 17 neziskovkách během finančního roku 2015, během finančního roku 2016 v 11 organizacích, ve finančním roce 2017 i 2018 v 15 a ve finančním roce 2019 v 16 organizacích napříč Českou republikou.

Zaměstnanci

Během fiskálního roku 2015 se do této formy pomoci zapojilo 263 zaměstnanců, fiskální rok 2016 čítal 280 dobrovolníků, v roce 2017 to bylo 367, během roku 2018 celkem 346 dobrovolníků a v roce 2019 pak 395 dobrovolníků.

Zaměstnanecký grantový program

Podporujeme angažovanost našich zaměstnanců. Každý rok mohou přihlásit neziskovku, v níž sami dobrovolně pomáhají nebo k ní mají vztah, do grantového řízení a získat pro ni až 30 000 korun.

Věnované peníze (Kč)
Počet neziskových organizací

Matchingový fond

Když naši zaměstnanci chtějí pomáhat, podpoříme je. Pokud se skupina kolegů domluví a vybere peníze na dobročinný účel, firma na něj přispěje stejnou částkou.

Během fiskálního roku 2016 jsme spustili interní aplikaci Pro dobrou věc, která zjednodušuje proces darování a následné administrace sbírek. Pomocí aplikace mezi sebou naši zaměstnanci vybrali:

Vybrané peníze (Kč)
Počet sbírek

Sportem pro dobrou věc

Naši zaměstnanci rádi pomáhají svým sportovním nasazením, a proto se často účastníme i benefičních sportovních utkání. Kromě tradičních turnajů jako je Sue Ryder Cup nebo Liga Cup, nás letos nově reprezentovalo 6 štafet při Yellow Ribbon Run. Ten má za cíl podpořit začleňování lidí s trestní minulostí a upozornit na danou problematiku. Se žlutou stužkou na hrudi vyběhli především kolegyně a kolegové z naší advokátní kanceláře.

Den pro život

Od roku 2009 našim zaměstnancům pravidelně umožňujeme darovat krev přímo v našich prostorách.

Zdravotníci z Všeobecné fakultní nemocnice jezdí do pražské kanceláře až třikrát do roka. Od října 2016 spolupracujeme i s hotelem Hilton, jehož zaměstnanci k nám chodí darovat krev. I ve fiskálním roce 2019 jsme třikrát darovali krev s VFN Praha a jednou zaměstnanci darovali krev ve FN Brno.

Během každého Dne pro život se podaří darovat více než 15 litrů krve.

Neziskové kino

Přímo v budově promítáme dokumentární filmy s důležitými společenskými či ekologickými tématy. Po filmu vždy následuje diskuze s odborníky z neziskového sektoru.

Cílem je seznamovat naše zaměstnance s možností osobní angažovanosti a přiblížit činnost neziskových organizací.

2017

Ve finančním roce 2017 se uskutečnila 2 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 40 zaměstnanců a jejich blízkých.

2018

Ve finančním roce 2018 se uskutečnila 2 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 50 zaměstnanců a jejich blízkých.

2019

Ve finančním roce 2019 se uskutečnila 3 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 90 zaměstnanců, jejich blízkých a klientů partnerské neziskové organizace Elpida

Odpovědně od začátku kariéry v KPMG

Každý nový zaměstnanec musí projít úvodním školením o fungování a pravidlech v KPMG. Povinnou součástí je i oblast společenské odpovědnosti. Noví kolegové a kolegyně se seznámí se strategií společenské odpovědnosti a s možnostmi, jak se sami mohou zapojit.

Snažíme se zpestřit i pobyt nováčků na týdenním kurzu mimo kancelář. Po loňském koncertě kapely AllStar Refjúdží Band, jejímž posláním je otevírat skrze uměleckou produkci témata spojená s migrací a ukazovat možnost řešení sociálních problémů, si v roce 2019 nováčci na vlastní kůži vyzkoušeli, jak může vypadat DobroDen. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody se vydali zvelebovat rožmitálský zámek a jeho okolí.

Nefinanční sbírky

V průběhu celého roku mohou naši zaměstnanci darovat oblečení, které již nevyužijí. Nasbírané oblečení předáváme organizacím, jež je následně poskytnou potřebným.

Celkové množství v kg

V roce 2019 jsme věnovali 474 kg oblečení Azylovému centru sv. Terezy, společnosti Podané ruce a organizacím Jako doma, Moment, Jelen v lavoru, Nadaci Veronica v Praze, Brně a Ostravě. Nově mohou zaměstnanci nosit i kosmetiku a hygienické potřeby. Předali jsme 116 kg kosmetiky organizaci Jako doma a Nízkoprahovému dennímu centru pro ženy v Praze.

Snídaně od neziskovek

Každý týden si mohou naši zaměstnanci na pracovišti koupit snídani a svačinu a podpořit tak činnost sociálních podniků. Během roku jsme spolupracovali s kavárnou Dismas, pekárnou Fresh, s Toulcovým dvorem a sociálním podnikem Startujeme.

Snažíme se tak kolegům ukazovat možnosti nakupování s ohledem na společenskou přínosnost.

Ironing Ladies

Naši zaměstnanci si mohou nechat na zakázku prát a žehlit své oblečení sociální firmou Ironing Ladies, která dává příležitost ženám se znevýhodněním na trhu práce.

Firma si pro zakázky jezdí přímo do naší kanceláře a stejně tak doručuje i vyžehlené oblečení.