Naše vize a hodnoty

Baví nás být součástí úspěchu našich klientů. Jsme hrdí na značku KPMG i na to, kam jako firma směřujeme.

Chceme být atraktivním zaměstnavatelem pro absolventy vysokých škol, dělat skvělou práci pro úspěšné společnosti a stát se tak vyhledávaným partnerem, který dodává ty nejlepší služby v oboru.

Lidé v KPMG vytvořili jedinečnou firemní kulturu, která stojí na pevných hodnotách. Jsme šetrní k životnímu prostředí a pomáháme řadě organizací v rámci našich CSR projektů.

Naše sdílené hodnoty se doplňují a pomáhají nám vyjádřit, za čím si stojíme a kam směřujeme. Usnadňují nám dělat informovaná rozhodnutí, čelit náročným výzvám a odhalovat nové příležitosti. Odlišujeme se jimi od konkurence. Hodnoty KPMG nás spojují a pomáhají nám růst a dosahovat vytyčených cílů – individuálně i společně jako globální organizaci.

Jsme společnost, která staví na výjimečnosti svých lidí. Nebojíme se být jiní než ostatní. Klíčová je pro nás důvěra veřejnosti. Chceme být jasnou volbou pro klienty i zaměstnance.

 1. Jdeme ostatním příkladem

  Chováme se tak, jak to očekáváme od druhých.

 2. Pracujeme týmově

  Nejlepších výsledků dosahujeme společně díky dobrým pracovním vztahům.

 3. Respektujeme každého z nás

  Naši zaměstnanci jsou osobnosti. Oceňujeme jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti.

 4. Podkladem pro naše závěry jsou fakta

  Nepracujeme s domněnkami, ale s fakty. Podkladem nám je řada studií a výzkumů, které sami zpracováváme.

 5. Komunikujeme čestně a otevřeně

  Informace, profesní znalosti a zkušenosti sdílíme s ostatními zaměstnanci a s klienty. Složité situace a problémy neskrýváme, ale řešíme je otevřeně a odvážně.

 6. Nejsme lhostejní vůči okolí

  Odborně i finančně podporujeme vzdělávací, ekologické a sociální projekty.

 7. Dodržujeme morální a etické zásady

  Řídíme se nejvyššími profesními standardy, na jejichž základě radíme klientům. Důsledně dodržujeme svoji nezávislost.

KPMG v České republice

Firma KPMG v České republice poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva již 29 let – založili ji v roce 1990 František Dostálek a Jan Žůrek. V době svého vzniku měla pět zaměstnanců. V roce 1991 provedla KPMG v rámci privatizace první audity a zasadila se o vznik daňových zákonů ve svobodném Československu. Firma se rychle rozrůstala. Kromě Prahy brzy vznikly pobočky také v Brně, Jablonci a Českých Budějovicích. O pět let později pracovalo v KPMG téměř 500 zaměstnanců.

V roce 2015 se počet zaměstnanců vyšplhal na 900 a tržby přesáhly 1,4 miliardy korun. Mezi klienty KPMG patří významné české i zahraniční firmy, veřejný sektor i neziskové organizace.

KPMG v České republice k 30. září 2019

1 140 zaměstnanců

1 010 odborných pracovníků

a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě

z toho je

31 partnerů

24 statutárních auditorů

74 certifikovaných účetních

92 daňových poradců

15 advokátů

63 kvalifikovaných zahraničních odborníků

V hospodářském roce končícím 30. září 2019 poskytovala KPMG v České republice služby zákazníkům prostřednictvím tří provozních společností, a sice:

 • KPMG Česká republika, s. r. o. (dále jen „KPMG ČR“, založena v roce 1990)
 • KPMG Česká republika Audit, s. r. o. (dále jen „KPMG Audit“, založena v roce 1993)
 • KPMG Legal s. r. o., advokátní kancelář (dále jen „KPMG Legal“, založena v roce 2010).

V období od 1. října do 31. prosince 2018 služby zákazníkům poskytovala rovněž KPMG Advisory, s. r. o. (dále jen „KPMG Advisory“, založena v roce 2006). Z důvodu ekonomické a administrativní optimalizace celé skupiny KPMG Advisory vstoupila k 1. lednu 2019 do likvidace a 19. září 2019 byla vymazána z obchodního rejstříku. Veškeří její zaměstnanci, stejně jako portfolio služeb, byli převedeni do KPMG ČR.

Vedle těchto provozních společností k 30. září 2019 existovala v České republice holdingová společnost KPMG Czech Republic Holding s. r. o. a dále Svěřenský fond pro správu podílu v KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

Vlastnická struktura

Vlastnická struktura společností KPMG v České republice byla k 30. září 2019 následující:

Vlastnická struktura

Sídlo všech společností KPMG v České republice je v Praze v Pobřežní ulici 648/1a. Společnosti KPMG ČR a KPMG Audit mají dále kanceláře v Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.

Více zde

Kancelář KPMG v Praze

Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8 
Tel.: +420 222 123 111
Fax: +420 222 123 100

Kancelář KPMG v Praze

Kancelář KPMG v Brně

Veveří 3163/111
616 00 Brno
Tel.: +420 541 421 311
Fax: +420 541 421 310

Kancelář KPMG v Brně

Kancelář KPMG v Českých Budějovicích

Fráni Šrámka 2609
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 385 347 175
Fax: +420 385 349 995

Kancelář KPMG v Českých Budějovicích

Kancelář KPMG v Ostravě

28. října 3117/61
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 158 200
Fax: +420 596 158 201

Kancelář KPMG v Ostravě

Finanční ukazatele

Společnosti KPMG Czech Republic Holding, s. r. o., KPMG Česká republika, s. r. o. a KPMG Česká republika Audit, s. r. o. tvoří konsolidační celek (dále jen „skupina KPMG“), za který byla ve statutární konsolidované účetní závěrce vykázána níže uvedená finanční data:

Údaje v mil. Kč 31. 12. 2019 31. 12. 2018
Dlouhodobý majetek 250 268
Zásoby 32 20
Dlouhodobé pohledávky 9
Krátkodobé pohledávky včetně časového rozlišení 346 330
Peníze a peněžní ekvivalenty 171 114
Aktiva celkem 808 734
Vlastní kapitál 310 284
Menšinový vlastní kapitál 0 0
Rezervy 50 21
Dlouhodobé závazky 6 8
Krátkodobé závazky včetně časového rozlišení 442 421
Pasiva celkem 808 734
Tržby 2 014 1 855
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 304 273
Výsledek hospodaření z běžné činnosti 234 208

Vedení a organizační struktura

Řídící partner

Řídící partner odpovídá za vedení Řídícího výboru, zajišťuje, aby členové Řídícího výboru dostávali přesné, včasné a jasné informace, a obecně zodpovídá za efektivní komunikaci a vztahy s jednotlivými členy. Řídícím partnerem všech společností sítě KPMG v České republice byl v hospodářském roce 2019 JUDr. Ing. Radek Halíček.

Řídící výbor (Management Committee)

Řídícím orgánem společnosti je Řídící výbor (Management Committee), který je odpovědný za dlouhodobý udržitelný růst společnosti. Zajišťuje organizační vedení, stanovuje strategii společnosti a dohlíží na její implementaci a porovnává skutečně dosažené výsledky oproti podnikatelskému plánu. Schází se minimálně jednou za měsíc. Zabývá se zásadními otázkami činnosti firem, jako jsou provozní a finanční výkonnost, roční plány, nové obchodní aktivity, otázky rozvoje technologií, lidských zdrojů a marketingu, odměňování, politika řízení rizik a řízení projektů na zlepšování chodu firmy. Řídící partner jmenuje jednotlivé členy Řídícího výboru, kteří jsou zodpovědní za specifické oblasti v rámci organizační struktury firem sítě KPMG v České republice.

Řídící výbor má šest členů. V hospodářském roce 2019 byli členy Řídícího výboru:

Radek Halíček

řídící partner, partner odpovědný za Daňové a právní poradenství

Petr Škoda

zástupce řídícího partnera, COO

Carolyn Břečťanová

partnerka odpovědná za Řízení rizik a kvality

Petr Bučík

partner odpovědný za Management Consulting

Pavel Kliment

partner odpovědný za Risk Consulting a Deals

Jindřich Vašina

partner odpovědný za Audit

Partneři

Partneři jsou zodpovědní za strategii firmy a dohled nad jejím prováděním. Pravidelně přezkoumávají oblasti, které mají pro firmu zásadní význam. Mezi ně patří provozní a finanční výkonnost, roční obchodní plány a rozpočty, nové obchodní návrhy, marketing, vývoj nových technologií a metodik práce, odměňování lidí či řízení rizik.

Partneři jednotlivých oddělení společnosti jsou pravidelně informováni o všech rozhodnutích Řídícího výboru a na zasedáních partnerů (general partners meeting), která se konají v dvouměsíčních intervalech, mají možnost se k rozhodnutím Řídícího výboru vyjadřovat. Jednotlivá rozhodnutí pak uvádějí do praxe. Strategie a střednědobé i dlouhodobé cíle společností KPMG v České republice se projednávají a schvalují na setkáních všech partnerů (partners retreat), která se konají dvakrát ročně.

Organizační struktura

 • Audit
  • Audit Commercial Praha
  • Audit Commercial Morava
  • Financial Services
  • Audit Service Group
 • Tax Services and Legal
  • Tax
  • Legal*
 • Advisory Services
  • Accounting Services and Payroll
  • Deals
  • Management Consulting
  • Risk Consulting
 • Neklientská
  oddělení
  • Quality and Risk Management
  • Controlling and Internal Processes
  • Corporate Social Responsibility
  • Data and Internal Projects
  • Finance and Internal Accounts
  • Information Technology
  • IT Security
  • Knowledge Management
  • Markets and Marketing
  • Office Administration
  • People, Performance and Culture
  • Receptionist
  • Translators

*KPMG Legal s. r. o., advokátní kancelář

Poskytované služby KPMG v České republice

Audit

„Audit KPMG poskytuje důvěryhodnou a srozumitelnou zprávu o finančním stavu společnosti. Naše sektorově zaměřené týmy využívají detailní znalost průmyslových odvětví i datovou analýzu. Naši odborníci se specializují na jednotlivá odvětví podnikání - na finanční sektor, nemovitosti, energetiku, průmyslové podniky, retail, automobilový průmysl a telekomunikace. Při auditu tak vždy zohledňují specifika jednotlivých sektorů. V KPMG využíváme i know-how pojistných matematiků, daňových poradců, forenzních auditorů, oceňovatelů či pracovníků IT.“

Více zde

Jindřich Vašina
partner odpovědný za Audit

Daňové poradenství

„Daňový systém prochází na mezinárodní i lokální úrovni dynamickými změnami. Největší tým daňových poradců na českém trhu sleduje legislativní vývoj, judikaturu i změny v přístupu finanční správy. Úzce spolupracujeme se třemi desítkami právníků a advokátů z naší advokátní kanceláře. Díky rozsáhlým znalostem účetní a daňové legislativy a napojení na ostatní členské firmy celosvětové sítě KPMG poskytujeme komplexní poradenství včetně řady specializovaných služeb.“

Více zde

Radek Halíček
partner odpovědný za Daňové a právní poradenství

Právní služby

„Rychle rostoucí advokátní kancelář KPMG Legal se zaměřuje na korporátní právo, transakční poradenství, regulatorní problematiku, právo a technologie, pracovní právo, veřejné zakázky a PPP, rodinné firmy a nástupnictví, soudní a rozhodčí řízení a v neposlední řadě i na daňové litigace. Poskytuje služby českým i mezinárodním klientům ze všech odvětví a na řadě projektů úzce spolupracuje s odborníky z KPMG Česká republika. Vedle tradičních služeb nabízí i právní služby specializovaného charakteru, které se buď úzce vážou na jiné služby, jež advokátní kanceláře běžně neposkytují, nebo vyžadují zvláštní expertizu, například v oblasti investičních fondů.“

Více zde

Radek Halíček
partner odpovědný za Daňové a právní poradenství

Poradenské služby: Management Consulting

„Umíme propojit znalosti, data a technologie. Nabízíme měřitelné výsledky a přinášíme lokální zkušenosti s globálním rozhledem. Náš tým tvoří přes 120 specialistů na finance, energetiku, telekomunikace, veřejný sektor, výrobní společnosti, sportovní poradenství a další oblasti. Technologický rozvoj mění zavedené obchodní modely a firmy čelí geopolitickým i makroekonomickým změnám. Musí získat konkurenční výhodu a zároveň se vypořádat s nároky, které kladou úsporná opatření. A my jim v tom pomáháme.“

Více zde

Petr Bučík
partner odpovědný za Management Consulting

Poradenské služby: Deals

„Uvažujeme jako investor a aktivně hledáme příležitosti pro nákup, prodej, partnerství, investice nebo zvýšení efektivity. Transakce neprobíhají ve vakuu. U každého projektu zvažujeme všechny byznysové aspekty, využíváme analytické nástroje a zohledňujeme specifika jednotlivých odvětví. Poskytujeme nestranné a na zdrojích financování nezávislé poradenství a služby zkušených odborníků s hlubokou znalostí lokálního trhu. Využíváme zázemí celosvětové sítě poradenských společností KPMG a know-how více než tisícovky expertů ve více než 50 zemích.“

Více zde

Pavel Kliment
partner odpovědný za Risk Consulting a Deals

Poradenské služby: Risk Consulting

„V oblasti řízení finančních rizik poskytujeme široké spektrum služeb. Patří mezi ně mimo jiné interní audit, který pomáhá identifikovat problémy a navrhovat nápravná opatření, a poradenství ve finančním řízení. Finanční manažeři a manažerky díky nám lépe reagují na rychle se měnící požadavky tržního prostředí.“

Více zde

Pavel Kliment
partner odpovědný za Risk Consulting a Deals

Poradenské služby: Účetnictví a vedení mzdové agendy

„Služby vždy přizpůsobujeme specifickým potřebám našich klientů a pomáháme jim tak snižovat náklady. Poradíme, jak efektivně vést účetnictví a mzdovou agendu a lépe řídit podnikání. Poskytujeme služby finančního účetnictví a manažerského reportingu. Formou outsourcingu můžeme plně převzít mzdovou agendu, od výplaty čistých mezd až po vyřízení veškeré související administrativy. Zpracování mezd dokážeme flexibilně navázat na interní procesy klienta.  Zajistíme i administrativní podporu, například zpracování platebních příkazů, faktur, statistických výkazů nebo podkladů pro vyúčtování cestovních výloh."

Více zde

Michael Cianci
Managing Director, Účetnictví a vedení mzdové agendy

Péče o klienty a odvětví, v nichž působíme

Zákaznická spokojenost

Protože se neustále snažíme zlepšovat vztahy s klienty a zdokonalovat naše služby, zavedli jsme nové přístupy v řízení zákaznické spokojenosti, tzv. Client Insights.

Cílem Client Insights je získat od klientů komplexní zpětnou vazbu na naši práci napříč celou firmou. Dalšími benefity sběru zákaznické zpětné vazby jsou pro nás centralizace dat, jednotná metodologie apod. K tomu využíváme platformy, jakými jsou Hodnocení zakázky a Hodnocení spolupráce, kde se zaměřujeme na osobní rozhovory s vybranými klienty, které vedou partneři z řad KPMG.

Je důležité zmínit, že se nejedná pouze o zpětnou vazbu na konkrétní jedince, ale na KPMG jako celek.

Zpětná vazba nám poskytuje informace, které nám pomáhají se zlepšovat a být tak pro klienty jasnou volbou.

„Naši lidé musí uvažovat optikou klienta, mít potřebné znalosti a dovednosti a v neposlední řadě být disciplinovaní. Jsem velice rád, že KPMG disponuje množstvím profesionálů, kteří tyto předpoklady naplňují,“ uvádí Petr Bučík, partner odpovědný za Management Consulting. Budování dlouhodobých vztahů založených na vzájemné důvěře je jedním z pilířů obchodní strategie KPMG.

Týmová spolupráce a sektorový pohled na trh

Našim klientům přinášíme přidanou hodnotu, protože sdílíme znalosti a zkušenosti zaměřené na daný sektor ekonomiky nebo na potřeby konkrétního klienta. Expertní týmy se pravidelně setkávají a diskutují jak o trendech u nás i v zahraničí, tak o potřebách a výzvách, kterým trh čelí. Na těchto platformách pak vznikají hodnotové propozice, strategie zacílené na go-to-market aktivity v příslušném sektoru, identifikují se nové obchodní příležitosti, ale také určují specifické oblasti, v nichž se chceme profilovat.

Jsme součástí většího celku, a proto se snažíme trh aktivně vzdělávat a předávat naše rozsáhlé know-how publikováním studií, organizováním konferencí a odborných setkání, prováděním průzkumů a pravidelným kontaktem s médii.

V České republice se systematicky věnujeme těmto sektorům:

 • finanční služby (bankovnictví, pojišťovnictví a investiční fondy)
 • energetika
 • výrobní a průmyslové podniky
 • stavebnictví a nemovitosti
 • maloobchod a spotřební zboží
 • automobilový průmysl
 • doprava a logistika
 • rodinné firmy
 • telekomunikace
 • veřejná správa

Důležitou roli sehrávají rovněž tzv. Korean a Japanese desks, v rámci nichž kolegové z příslušných zemí pomáhají rozvíjet vztahy se zahraničními odborníky ve službách zahraničních investorů působících v ČR.

Pomáháme českému podnikání k úspěchu

Celosvětově představujeme partnera pro celou řadu globálních korporací, které patří k lídrům ve svých odvětvích. Naše aktivity jsou také silně spjaty s českým podnikatelským prostředím. Spolupracujeme s většinou významných lokálních firem a podnikatelů, často i přímých vlastníků firem. Naše profesionální služby dodáváme nevládním a neziskovým organizacím, kterým pomáháme fungovat efektivněji. Soustředíme se na rozvoj dalších perspektivních oblastí a zaměřujeme se na podporu, spolupráci nebo strategické aliance se start-upy a menšími firmami, jež disponují zajímavými technologiemi, např. v segmentech, jako jsou FinTech nebo pokročilá datová analytika.

Globální síť KPMG International

„Naší ambicí je, aby KPMG stále rostla a zároveň byla nejdůvěryhodnější poradenskou společností. Chceme tedy být zaměstnavatelem první volby, uznávaným odborníkem, respektovaným auditorem a odpovědným lídrem v oboru.“

Bill Thomas
předseda KPMG International

Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidruženy ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), družstvu založenému podle švýcarského práva.

Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka, která je samostatně odpovědná za své řízení a kvalitu služeb. Může užívat jméno, značku a metody KPMG, pokud se zaváže k dodržování globálních KPMG hodnot.

KPMG International provozuje svou činnost v globální prospěch sítě členských společností KPMG, ale neposkytuje odborné služby klientům. Ty jsou poskytovány výhradně členskými společnostmi.

Jedním z nejdůležitějších cílů KPMG International je pomoci členským společnostem poskytovat auditorské, daňové a poradenské služby klientům na vysoké úrovni. KPMG International například stanovuje jednotná pravidla a standardy práce a fungování nezávislých členských společností a napomáhá v jejich zavádění a dodržování. KPMG International zajišťuje, aby se ve všech členských firmách dodržovala interní pravidla a standardy ve prospěch společné značky, a snaží se tak přispívat k trvalé udržitelnosti skupiny jako celku.

Všechny členské firmy jsou povinny dodržovat korporátní politiku a pravidla zahrnující standardy kvality.

Struktura postavená na členských firmách posiluje globální strategii KPMG International, zajišťuje dodržování hodnot a stejnou úroveň poskytovaných služeb napříč všemi světovými trhy. Tento přístup přináší kontinuální možnost sdílet znalosti a zkušenosti mezi našimi odborníky po celém světě.

Více o celosvětové činnosti KPMG si můžete přečíst ve výroční zprávě za rok 2019 zde.